Výzva MŠMT č. 02_16_022

logolink op vvv

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002133
Název projektu: Podpora společného vzdělávání na ZŠ U Stadionu - 2
Číslo jednací projektu: MSMT-27948/2016

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.
Výzva podpoří na naší škole osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta a speciálního pedagoga. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (klub zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Škola si sestavila svůj projekt prostřednictvím výběru nabízených tzv. šablon aktivit:

  • II/1.1 - Školní asistent (personální podpora ZŠ)
  • II/1.2 - Školní speciální pedagog (personální podpora ZŠ)
  • II/2.1 - Vzdělávání ped.pracovníků ZŠ (DVPP v rozsahu 16 hodin - Cizí jazyky)
  • II/2.8 - Vzdělávání ped.sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin)
  • II/3.2 - Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • II/3.3 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Schválený rozpočet projektu:  1 273 202 Kč (z toho z ESF = 1 082 221,70 Kč a ze st.rozpočtu = 190 980,30 Kč)

Termín realizace projektu: 1.9.2016 - 31.8.2018