Provoz školy od 1.9.2021 + screeningové testování žáků - INFO

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

vzhledem k vydaným informacím MŠMT ohledně zahájení provozu škol od středy 1. září 2021 Vás chci informovat o tom, jak bude probíhat organizace testování, výuky a hygienická pravidla na naší škole.


a) TESTOVÁNÍ
• Pokud má vaše dítě příznaky infekčního onemocnění COVID-19, musí zůstat doma.
• Preventivní screeningové testování žáků proběhne 1.9. (2.9. pouze 1.A a 1.B) + 6.9. + 9.9. ve třídě během první vyučovací hodiny tzv. samotestem (neinvazivní antigenní test), který si provádí žáci sami pod dohledem zaměstnance školy.
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). Testovat se dále nemusí žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
• V případě testování mladších žáků, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu zákonným zástupcům.
• Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
Sledujte pravidelně EduPage!!! pro případ rychlého sdělení nových informací.

 

b) VÝUKA

• Všichni žáci školy (1. i 2.st.) mají prezenční výuku ve škole.
• Pouze pro “družinové” žáky bude k dispozici od 6:00 hod. ranní družina a po výuce až do 16:30 hod. odpolední školní družina.
• Jako za „běžného“ režimu bude žákům v 7:45 hod. umožněn vstup do školy, přes šatny se žáci přemístí do učebny.
• Školní stravování ve školní jídelně bude v provozu.

 

c) HYGIENICKÁ PRAVIDLA
• Při vstupu do školy/třídy a během dne podle potřeby provede každý žák dezinfekci rukou.
• Ve vnitřních prostorách školy i nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst (zdravotnickou obličejovou maskou/rouškou = ZOM). Žádáme rodiče, aby vybavili své děti před odchodem do školy dvěma ZOM. Ve venkovních prostorech (školní hřiště, zahrada apod.) při zachování odstupu 1,5 metrů není povinné nosit ochranu nosu a úst.
• Zákonným zástupcům a dalším osobám bude v období mimořádného opatření vyhlášeného MZd omezen vstup do školy.

Úplný přehled všech doporučení MŠMT/MZd naleznete na https://www.edu.cz/covid-19/

Mgr. Milan Sluka, ředitel školy