Provoz školy od 24.5.2021 + testování - INFO

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
vzhledem k vydaným informacím MŠMT ohledně provozu škol od pondělí 24. května 2021 Vás chci informovat o tom, jak bude probíhat organizace výuky a hygienická pravidla na naší škole.

a) VÝUKA
• Všichni žáci školy (1. i 2.st.) mají prezenční výuku ve škole
• Pouze pro “družinové” žáky bude k dispozici od 6:00 hod. ranní družina (z důvodu testování bude v pondělí vstup do ŠD jen do 7:15 hod.) a po výuce až do 16:30 hod. odpolední školní družina. V den testování si žáky z ranní družiny vyzvedne třídní učitelka.
• Jako za „běžného“ režimu bude žákům v 7:45 hod. umožněn vstup do školy, přes šatny se žáci přemístí do učebny.
• Upravený rozvrh hodin bude zveřejněn na EduPage.
• Školní stravování ve školní jídelně bude v provozu.
b) HYGIENICKÁ PRAVIDLA
• Při vstupu do školy/třídy a během dne podle potřeby provede každý žák dezinfekci rukou.
• Žáci s příznaky infekčního onemocnění nebudou vpuštěni do školy.
• Ve vnitřních prostorách školy i nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst (zdravotnickou obličejovou maskou/rouškou = ZOM). Žádáme rodiče, aby vybavili své děti před odchodem do školy dvěma ZOM. Ve venkovních prostorech (školní hřiště, zahrada apod.) při zachování odstupu 2 metrů není povinné nosit ochranu nosu a úst.
• Zákonným zástupcům a dalším osobám bude v období mimořádného opatření vyhlášeného MZd omezen vstup do školy.
c) TESTOVÁNÍ
• Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.
• Testovat se nemusí děti, které prodělaly onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR testu (nutno doložit potvrzení!!!).
• Testování žáků bude probíhat jedenkrát týdně první den přítomnosti žáka ve škole (nejčastěji v pondělí) ve školní družině (1.-3. roč.), ve třídě první vyučovací hodiny (4.-9. roč.) tzv. samotestem (neinvazivní antigenní test), který si provádí žáci sami pod dohledem zaměstnance školy. Celý postup testování je popsán na http://testovani.edu.cz/pro-rodice
• V případě testování mladších žáků, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu zákonným zástupcům.
• Účast na testování bude podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole.
Sledujte pravidelně EduPage!!! (především v pondělí) pro případ rychlého sdělení o stavu testování.

Mgr. Milan Sluka, ředitel školy