Provoz školy od 17.5.2021 + testování - INFO

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
vzhledem k vydaným informacím MŠMT ohledně provozu škol od pondělí 17. května 2021 Vás chci informovat o tom, jak bude probíhat organizace výuky a hygienická pravidla na naší škole.

a) 1. stupeň – UPRAVENO (prezenční výuka ve škole pro všechny žáky 1.st.)
• Pouze pro “družinové” žáky bude k dispozici od 6:00 hod. ranní družina (z důvodu testování bude v pondělí vstup do ŠD jen do 7:15 hod.) a po výuce až do 16:30 hod. odpolední školní družina.
• V pondělí 17.5. v 7:45 hod. (a stejně i v dalších dnech) bude sraz žáků 1.+2.+3.tříd před hlavním vstupem do školy a sraz žáků 4.+5.tříd před vstupem do školy ze školního hřiště (u schodiště do jídelny). Kolektivy jednotlivých tříd se neslučují. Na vyzvání se žáci třídy přemístí ke své kmenové třídě (v bundě a botech), v době testování viz bod d). Do třídy žák vstupuje zutý/v přezůvkách, bundu si přehodí přes židli. Žáky z ranní družiny přivede do třídy vychovatelka. 
• Upravený rozvrh hodin bude zveřejněn na EduPage.
• Školní stravování ve školní jídelně bude v provozu.
b) 2. stupeň - BEZE ZMĚNY (prezenční výuka ve škole/distanční výuka z domova – v týdenních rotacích celých tříd)
• Výuka:
Třídy 8.ABC + 9.AB – ve škole (lichý týden) – z domova (sudý týden)
Třídy 6.AB + 7.ABCz domova (lichý týden) – ve škole (sudý týden)
Lichý týden: 10.-14.5., 24.-28.5. …
Sudý týden: 17.-21.5., 31.5.-4.6. …
• V pondělí 17.5. v 7:45 hod.!!! (a stejně i v dalších dnech) bude sraz žáků 6.-9.tříd před bočním vstupem do školy (mezi školou a tělocvičnou). Kolektivy jednotlivých tříd se neslučují. Na vyzvání se žáci třídy přemístí ke své kmenové třídě (v bundě a botech), v době testování viz bod d). Do třídy žák vstupuje zutý/v přezůvkách, bundu si přehodí přes židli. 
• Upravený rozvrh hodin bude zveřejněn na EduPage.
• Školní stravování ve školní jídelně bude v provozu (v době distanční výuky si oběd bude možno vyzvednout do jídlonosičů mezi 11:00 až 13:00 hod. (rampa jídelny)).
c) Hygienická pravidla – BEZE ZMĚNY
• Při vstupu do školy a během dne podle potřeby provede každý žák dezinfekci rukou.
• Žáci s příznaky infekčního onemocnění nebudou vpuštěni do školy.
• Ve vnitřních prostorách školy bude mít každý žák povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (zdravotnickou obličejovou masku/rouškou = ZOM) po celou dobu pobytu ve škole - žádáme rodiče, aby vybavili své děti před odchodem do školy dvěma ZOM.
• Zákonným zástupcům a dalším osobám bude v období mimořádného opatření vyhlášeného MZd omezen vstup do školy.
d) Testování – BEZE ZMĚNY
• Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.
• Testovat se nemusí děti, které prodělaly onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR testu (nutno doložit potvrzení!!!).
• Testování žáků bude probíhat pravidelně v pondělí a ve čtvrtek (jen 2.st.) ve školní družině (1.-3. roč.), ve třídě (4.-5. roč.) a v tělocvičně (2.stupeň) tzv. samotestem (neinvazivní antigenní test), který si provádí žáci sami pod dohledem zaměstnance školy. Celý postup testování je popsán na http://testovani.edu.cz/pro-rodice
• V případě testování mladších žáků, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu zákonným zástupcům.
• Účast na testování bude podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole.
Sledujte pravidelně EduPage!!! (především v pondělí a čtvrtek) pro případ rychlého sdělení o stavu testování.

Mgr. Milan Sluka, ředitel školy